top of page
wetten herzien

BEGRIPPENLIJST

Aandeel

Een aandeel vertegenwoordigt een eigendomsbelang in een bedrijf. Aandeelhouders kunnen winst ontvangen in de vorm van dividend en hebben stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. 

 

Aandelenindex

Een aandelenindex is een statistische maatstaf die de prestaties van een groep aandelen weergeeft. Voorbeelden zijn de AEX, S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average. 

 

Actieve beleggers 

Actieve beleggers proberen door middel van frequent kopen en verkopen van beleggingen de markt te verslaan en hogere rendementen te behalen dan het marktrendement.


AFM

AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. Ze houdt toezicht op gedrag op de financiële markten om ervoor te zorgen dat deze eerlijk en transparant verlopen. 

 

Artikel 8 fondsen

Artikel 8 fondsen zijn beleggingsfondsen die promoten, naast andere kenmerken, milieu- of sociale kenmerken en die in bedrijven beleggen die goede praktijken hanteren op het gebied van ESG. 

 

Beursgenoteerd

Beursgenoteerd betekent dat de aandelen van een bedrijf openbaar verhandeld worden op een effectenbeurs. Dit impliceert dat het bedrijf voldoet aan de regelgeving en rapportagevereisten van de beurs waarop het genoteerd is, waardoor zijn financiële informatie transparant en toegankelijk is voor beleggers.

 

Bevestiging

Na uitvoering wordt de transactie bevestigd aan zowel de koper als de verkoper. 

 

Broker

Een broker is een tussenpersoon die namens beleggers koop- en verkooptransacties van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en derivaten uitvoert op de financiële markten. 

 

Calloptie

Een calloptie geeft de houder het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggend effect tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen binnen een bepaalde periode.

 

Clearing

De clearinghouse berekent de netto posities van alle partijen en zorgt voor de administratieve verwerking van de transactie. 

 

De Beurs

Een effectenbeurs is een georganiseerde markt waar beleggers aandelen, obligaties, derivaten en andere financiële instrumenten kunnen kopen en verkopen. Beurzen zorgen voor transparantie, liquiditeit en veiligheid in de handel, en stellen bedrijven in staat kapitaal aan te trekken door het uitgeven van aandelen. Bekende beurzen zijn de New York Stock Exchange (NYSE), Euronext, en de NASDAQ.

 

Depotbank

Een depotbank bewaart de effecten en andere beleggingen van een beleggingsfonds of een belegger. De bank zorgt voor de veilige bewaring en administratieve afhandeling van transacties. 

 

Dividend

Dit is een winstuitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Dividenden kunnen in contanten of in de vorm van extra aandelen worden uitgekeerd.  

 

Dividendbelasting

Dit is de belasting die wordt geheven op dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Het percentage en de regels variëren per land.

 

Dividendlekkage

Dividendlekkage verwijst naar het verlies van dividendinkomsten door belastingen of andere kosten voordat het dividend de belegger bereikt. 

 

DNB

DNB (De Nederlandsche Bank) is de centrale bank van Nederland. Naast het uitvoeren van monetaire beleidstaken, houdt DNB toezicht op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars. 

 

Duration

Duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijs van een obligatie voor veranderingen in de rente. Het geeft de gewogen gemiddelde looptijd van de toekomstige kasstromen van de obligatie weer. Hoe langer de duration, hoe gevoeliger de obligatie is voor renteveranderingen.

 

ESMA

ESMA (European Securities and Markets Authority) is de Europese toezichthouder voor effectenmarkten. Ze streeft naar een verbeterde bescherming van beleggers en de bevordering van stabiele, ordelijke financiële markten in de EU. 

 

ETF

Een ETF (Exchange Traded Fund) is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt, vergelijkbaar met een aandeel. Het volgt meestal een index, sector, grondstof of andere activa.

 

Environmental Social Governance (ESG)

ESG verwijst naar de drie centrale factoren bij het meten van de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een belegging in een bedrijf. Het staat voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. 

 

Euronext

Euronext is een pan-Europese beurs die handelt in aandelen, obligaties, derivaten en andere financiële producten. Het heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Milaan, Oslo en Parijs

 

Expiratie van een obligatie

De expiratie van een obligatie is de datum waarop de obligatie afloopt en de uitgever het nominale bedrag terugbetaalt aan de obligatiehouder. 

 

Expiratie van opties

De expiratie van opties is de datum waarop de optie afloopt. 

 

Free Float Marktkapitalisatie 

Free float marktkapitalisatie is een variant waarbij alleen de vrij verhandelbare aandelen (exclusief aandelen in handen van insiders, overheden of strategische investeerders) worden meegenomen. Het wordt berekend door de free float (het aantal vrij verhandelbare aandelen) te vermenigvuldigen met de huidige aandelenkoers.

 

Indexbeleggingsfonds

Een indexbeleggingsfonds is een type beleggingsfonds dat passief beheerd wordt en een specifieke index probeert te repliceren. 

 

Inflatierisico

Inflatierisico is het risico dat de waarde van een belegging wordt uitgehold door stijgende inflatie. Dit betekent dat de reële opbrengst van de investering lager kan zijn dan verwacht, omdat de koopkracht van de ontvangen opbrengsten afneemt.  

 

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een optie is het verschil tussen de huidige prijs van het onderliggende effect en de uitoefenprijs van de optie. Voor een calloptie is dit de huidige prijs minus de uitoefenprijs; voor een putoptie is dit de uitoefenprijs minus de huidige prijs.

 

Large cap index

Een large cap index volgt de prestaties van grote beursgenoteerde bedrijven, meestal met een marktwaarde van meer dan 10 miljard dollar. Voorbeelden zijn de S&P 500 en de FTSE 100.

 

 

Marktkapitalisatie 

Marktkapitalisatie is de totale marktwaarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Het wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de huidige aandelenkoers. 

 

Marktrendement

Markrendement is het gemiddelde rendement dat wordt behaald door alle beleggingen in een specifieke markt of index, zoals de S&P 500.

 

Marktrendement vs Actief

Historisch gezien overtreft het marktrendement vrijwel altijd het rendement van actieve beleggers vanwege lagere kosten en bredere diversificatie. 

 

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de waarde van een belegging zal dalen als gevolg van veranderingen in de algemene marktvoorwaarden, zoals economische recessies, politieke instabiliteit of andere macro-economische factoren. 

 

MSCI

MSCI (Morgan Stanley Capital International) is een aanbieder van wereldwijde aandelenindices. Hun indices worden vaak gebruikt als benchmarks door beleggers.

 

Neerwaarts risico

Neerwaarts risico verwijst naar het potentieel verlies dat een belegging kan lijden als gevolg van dalende markten of slechte prestaties van een specifiek effect. Het meet de omvang van negatieve rendementen.

 

Nominale waarde van een obligatie

De nominale waarde van een obligatie is het bedrag dat de uitgever aan het einde van de looptijd van de obligatie aan de houder zal terugbetalen. Dit wordt ook wel de hoofdsom of par waarde genoemd. 

 

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening aan een bedrijf of overheid. De obligatiehouder ontvangt periodieke rente-uitkeringen en krijgt aan het einde van de looptijd het geleende bedrag terug.

 

Order

De belegger geeft een koop- of verkooporder aan de broker. 

 

Order naar de beurs 

De broker stuurt de order naar de beurs waar de aandelen worden verhandeld. 

 

Optiepremies

Optiepremies zijn de prijzen die beleggers betalen om een optiecontract te kopen. De premie is afhankelijk van de intrinsieke waarde, de tijdswaarde en de volatiliteit van het onderliggende effect. 

 

Putoptie

Een putoptie geeft de houder het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggend effect tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen binnen een bepaalde periode.

 

Renterisico

Renterisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de rentevoeten. Dit is vooral relevant voor obligaties, omdat de marktwaarde van bestaande obligaties daalt wanneer de rente stijgt. 

 

Settlement

Op de settlement datum vindt de daadwerkelijke overdracht van geld en aandelen plaats. Dit gebeurt via een centrale bewaarbank (custodian). Deze stappen zorgen ervoor dat de aandelentransactie efficiënt en veilig wordt afgehandeld.

 

Rente op een obligatie

Dit is de periodieke vergoeding die de obligatiehouder ontvangt voor het uitlenen van geld. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie.  

 

Risicobereidheid

Risicobereidheid is het niveau van risico dat een belegger op korte termijn bereid is te nemen. 

 

Risicodraagkracht

Risicodraagkracht verwijst naar de financiële capaciteit van een belegger om verliezen te absorberen zonder hun financiële doelen of levensstandaard in gevaar te brengen. Het houdt rekening met factoren zoals inkomen, vermogen, verplichtingen en beleggingshorizon. 

 

Risicotolerantie

Risicotolerantie is het niveau van risico dat een belegger bereid is te accepteren over de volledige looptijd van de beleggingshorizon

 

Service fee

Een service fee is een vergoeding die beleggers betalen voor aanvullende diensten zoals rapportages, klantenservice of het gebruik van beleggingsplatforms.  

 

Specifiek risico 

Specifiek risico, ook bekend als niet-systematisch risico, is het risico dat verbonden is aan een specifiek bedrijf of industrie. Dit type risico kan verminderd worden door diversificatie. 

 

Spreadkosten

Spreadkosten zijn de kosten die ontstaan door het verschil tussen de bied- en laatprijs van een effect. Het is een impliciete kostencomponent van handelen.  

 

Staartrisico 

Staartrisico is het risico van zeldzame, extreme gebeurtenissen die zich aan de uiterste uiteinden (staarten) van een verdeling van rendementen bevinden. Deze gebeurtenissen kunnen aanzienlijke verliezen veroorzaken die buiten de verwachtingen van standaard risicomodellen vallen.

 

Total expense ratio (TER)

TER is de totale kostenratio van een beleggingsfonds/ETF, uitgedrukt als een percentage van het beheerde vermogen. Het omvat managementkosten, administratiekosten en andere operationele kosten. 

 

Tijdswaarde

De tijdswaarde van een optie is het gedeelte van de optiepremie dat niet wordt verklaard door de intrinsieke waarde. Het vertegenwoordigt de mogelijkheid dat de waarde van de optie zal toenemen voordat deze afloopt. 

 

Transactiekosten

Dit zijn kosten die beleggers betalen bij het kopen of verkopen van effecten. Ze kunnen bestaan uit makelaarsprovisies, belastingen en andere vergoedingen.  

 

Voornaamste verschillen tussen aandelen en obligaties

Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf en geven recht op een deel van de winst (dividend) en stemrecht. Obligaties zijn schuldbewijzen waarbij de houder periodieke rente ontvangt en het geleende bedrag aan het einde van de looptijd terugkrijgt. Aandelen hebben hogere risico's en potentieel hogere rendementen, terwijl obligaties doorgaans minder risicovol zijn met stabielere, maar vaak lagere, rendementen. 

 

Uitvoering op de beurs

De order wordt op de beurs uitgevoerd wanneer er een match is met een tegenpartij (koper/verkoper).

 

Vermogensbeheervergoeding

Dit is de vergoeding die een vermogensbeheerder in rekening brengt voor het beheren van de beleggingsportefeuille van een klant. Het wordt vaak berekend als een percentage van het beheerde vermogen. Balans rekent een vast bedrag en geen percentage als beheervergoeding. 

 

Volatiliteit

Volatiliteit is een maatstaf voor de prijsvariabiliteit van een effect of een marktindex. Het geeft aan hoe sterk de koers van een effect kan fluctueren in een bepaalde periode. 

bottom of page